Dyrektywy europejskie i krajowe dzielą urządzenia i systemy ochronne w strefach zagrożonych wybuchem, na grupy i kategorie. Przewidują klasyfikację miejsc pracy w tych strefach przez pracodawcę, w których mogą powstawać atmosfery wybuchowe i określa grupy i kategorie w każdej strefie, gdzie należy stosować urządzenia i systemy ochronne.

Jak dzieli się obszary ATEX?

Klasyfikacja atexObszary ATEX  dzieli się na trzy podstawowe strefy. Klasyfikacja ATEX pozwala na ocenę zagrożenia wybuchowego w miejscach pracy. Strefa pierwsza zawierająca na stałe lub przez dłuższy czas wybuchową mieszaninę gazu i powietrza (lub pyłu). Druga strefa, w której może wybuchnąć mieszanina gazu i powietrza (lub pyłu) podczas normalnej pracy instalacji (ryzyko sporadyczne). Strefa trzecia, w której wystąpienie mieszaniny wybuchowej jest mało prawdopodobne podczas normalnej pracy. Grupy gazów, o których mowa to IIA: aceton, butan, gaz ziemny, metanol, propan, IIB: Etylen oraz IIC wodór / acetylen. Dyrektywa wyjaśnia obowiązki producentów, importerów i monterów sprzętu ATEX w celu ich wprowadzenia na rynek. Kategoria 1 mająca najwyższy poziom wymagań wraz z zatwierdzeniem prototypu, linii produkcyjnej i instrukcji obsługi przez jednostkę notyfikowaną. Kierownictwa firm mają obowiązek do przeprowadzenia oceny ryzyka wybuchu, zagospodarowania przestrzennego w terenie oraz przeszkolenia narażonych pracowników, zarówno osobistych na miejscu, jak i personelu firm zewnętrznych aby zapobiec wypadkom.

Odpowiednie dyrektywy oraz zarządzenia wpływają na bezpieczeństwo pracowników w znacznym stopniu. Narzędzia stosowane w miejscach zagrożonych muszą być certyfikowane w celu zapewnienia ochrony użytkownikom. Klasyfikowanie zagrożeń zwiększa ostrożność pracowników w danych strefach.